دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد آمریکایی

جزو نژادهای غول پیکر است با وزنی تا حداکثر ۵۴۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لهستانی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۱۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد مینی رِکس

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۲۰۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لوپ فرانسوی

جزو نژادهای بزرگ است با وزنی تا حداکثر ۴۵۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لوپ انگلیسی

جزو نژادهای بزرگ است با وزنی تا حداکثر ۵۰۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد داچ

جزو نژادهای کوچک است با وزنی تا حداکثر ۲۵۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد داوورف هلندی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۱۵۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد کنتینانتال جایِنت

جزو نژادهای غول پیکر است با وزنی بیش از ۵۵۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد فلمیش جایِنت

جزو نژادهای غول پیکر است با وزنی بیش از ۵۵۰۰ گرم برای بالغ آن.

دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لوپ هلندی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۷۵۰ گرم برای بالغ آن.