دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لوپ هلندی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۷۵۰ گرم برای بالغ آن.