دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لوپ فازی آمریکایی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۷۵۰ گرم برای بالغ آن.