دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لهستانی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۱۰۰ گرم برای بالغ آن.