دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد داوورف هلندی

جزو نژادهای بسیار کوچک است با وزنی تا حداکثر ۱۱۵۰ گرم برای بالغ آن.