دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد کالیفرنیایی

جزو نژادهای بزرگ است با وزنی تا حداکثر ۴۳۰۰ گرم برای بالغ آن.