دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لوپ فرانسوی

جزو نژادهای بزرگ است با وزنی تا حداکثر ۴۵۰۰ گرم برای بالغ آن.