دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد لوپ انگلیسی

جزو نژادهای بزرگ است با وزنی تا حداکثر ۵۰۰۰ گرم برای بالغ آن.