دسته‌ها
نژادهای خرگوش

نژاد آمریکایی

جزو نژادهای غول پیکر است با وزنی تا حداکثر ۵۴۰۰ گرم برای بالغ آن.